Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

elinela
Zapomniałam już jak miło tak po prostu  być dla siebie
— sobą
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa via0 0
elinela
elinela
3515 46b5 450
Reposted fromxawery xawery viapikkumyy pikkumyy
elinela
Nie. O miłość nie trzeba prosić. Nie trzeba uchylać okien, ani zostawiać niedomkniętych drzwi. A jeśli trzeba, to nie jest to miłość. Ona przychodzi bez pytania. Zachłannie, odważnie, czasem cicho i niepozornie, ale zawsze autentycznie i szczerze. I na taką miłość czekajcie. Nie na plastikową, dystyngowaną czy warunkową. Nie na podróbkę. Nie na atrapę.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapikkumyy pikkumyy
elinela
Reposted fromshakeme shakeme via0 0
elinela
5220 3022 450
Reposted fromretro-girl retro-girl via0 0
elinela
Reposted fromshakeme shakeme via0 0
elinela
4378 a7e2 450
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via0 0
elinela
7102 7e3b 450
Reposted frompulperybka pulperybka via0 0
elinela
Reposted frominsanedreamer insanedreamer via0 0
elinela
Reposted frombluuu bluuu via0 0
elinela
9911 35ea 450
Reposted fromboli boli viahalucine halucine
elinela
5082 f4e9 450
Reposted fromframbuesa frambuesa viahalucine halucine
elinela
1555 8d4e 450
Reposted fromEtnigos Etnigos via0 0
elinela
1446 446c 450
Reposted fromPoranny Poranny via0 0
elinela
3348 40a4 450
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
elinela
6910 f720 450
/teotfw
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viairmelin irmelin
elinela
4238 f1f1 450
Reposted fromowca owca via0 0
elinela
4568 fc75 450
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
elinela
4221 55bb 450
#corpolife
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl