Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2020

elinela
6595 16cb 450
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
elinela
9115 3025 450
Reposted fromenn0 enn0 viablackheartgirl blackheartgirl
elinela
2711 adbd 450
Reposted fromkatt katt viahrafn hrafn
elinela
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viahrafn hrafn
elinela
elinela
7677 1fa5
Léon, L. Besson (1994)
Reposted frommovieguy movieguy viahrafn hrafn
elinela
8967 bfc1 450
Reposted fromwind-whistler wind-whistler viahrafn hrafn
elinela
4687 7a21 450
Reposted fromtichga tichga viaLarryGreenSky LarryGreenSky
elinela
1576 94f8 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
elinela
8561 5943 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
elinela
9880 9ccb 450
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
elinela
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAvinashi Avinashi
elinela
Święty Paweł

Hymn o miłości

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. 
Gdybym też miał dar prorokowania 
i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę, 
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. 
a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym. 
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie, 
lecz miłości bym nie miał, 
nic bym nie zyskał. 
Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje, 
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 
albo jak dar języków, który zniknie, 
lub jak wiedza, której zabraknie. 
Po części bowiem tylko poznajemy, 
po części prorokujemy. 
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 
zniknie to, co jest tylko częściowe. 
Gdy byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, 
czułem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko. 
Kiedy zaś stałem się mężem, 
wyzbyłem się tego, co dziecięce. 
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: 
Teraz poznaję po części, 
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: 
z nich zaś największa jest miłość. 
Reposted frompoezja poezja viaTyMiJestes TyMiJestes
elinela
6664 272d 450
Reposted fromkortes kortes viaTyMiJestes TyMiJestes
elinela
Kiedy ktoś cię obejmuje, poczekaj, aż on pierwszy puści.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
elinela
7870 e517 450
Reposted fromdivi divi vialaparisienne laparisienne
elinela
elinela
2142 9cf3 450
Reposted fromfeegloo feegloo vialaparisienne laparisienne
elinela
7520 42cc 450
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
elinela
8380 2017 450
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl