Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

elinela
19:53
2792 241b 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
19:53
3146 dae2 390
Reposted fromEdgi Edgi viaclerii clerii
elinela
19:53
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
elinela
19:53
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
elinela
19:53
7575 da6a 390
Reposted fromnicotine nicotine viagdziejestola gdziejestola
elinela
19:53
Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze. 
— Henry Ford
Reposted fromtupfen tupfen viagdziejestola gdziejestola
elinela
19:52
5568 b4db 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaasylopath asylopath
elinela
19:52
"Co" i "Gdyby" to dwa niewinne słowa, ale gdy stoją razem obok siebie, nabierają mocy, by prześladować Cię przez całe życie.
— Listy do Julii
Reposted fromdifferent different viaasylopath asylopath
elinela
19:52
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaasylopath asylopath
elinela
19:51
Reposted fromgruetze gruetze viaasylopath asylopath
elinela
19:51
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaasylopath asylopath
elinela
19:51
7209 794d 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaasylopath asylopath
elinela
19:50
8992 b4af 390
Reposted fromscorpix scorpix viablackheartgirl blackheartgirl
elinela
19:50
1201 6f83 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaclerii clerii
elinela
19:50
3157 c836 390
elinela
19:50
3288 7c78 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaclerii clerii

July 14 2017

17:34
elinela
17:33
6501 323c 390
elinela
17:33
elinela
17:33
8708 4628 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl