Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

17:35
9162 70ce 390

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viapodprzykrywka podprzykrywka
elinela
17:34
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
elinela
17:34
Różnicą pomiędzy tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz być, jest to, co z tym zrobisz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodprzykrywka podprzykrywka

March 21 2017

11:51
1538 22c2 390
Reposted fromkefka kefka viacoffeebitch coffeebitch
11:50
elinela
11:49

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
elinela
11:48
6780 6a9b 390
elinela
11:48
7024 237d 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viagdziejestola gdziejestola
elinela
11:47
2620 3b07 390
Reposted fromNajada Najada viaiblameyou iblameyou
elinela
11:47
elinela
11:46
5035 b6b9 390
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viamyinstantneed myinstantneed
elinela
11:46
elinela
11:46
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
elinela
11:45
4141 a950 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viaasylopath asylopath
elinela
11:44
2032 151c
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaasylopath asylopath
11:44
11:44
1026 a410 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
elinela
11:43
elinela
11:42
elinela
11:42
3003 8395 390
Reposted fromaknatazs aknatazs viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl