Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

elinela
17:39
elinela
17:38
Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
elinela
17:38
5907 b95c 390
elinela
17:35
7153 4418 390
elinela
17:35
6801 68f6 390
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viafrytkatosia frytkatosia
elinela
17:34
8695 97e0 390
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
17:34
3086 16a7 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viapikkumyy pikkumyy
elinela
17:33
not funny
Reposted fromSeekDante SeekDante viapikkumyy pikkumyy
elinela
17:33
17:33
6960 dea9 390
Reposted fromerial erial viabluejane bluejane
elinela
17:32
1321 3be0 390
Reposted fromdoedeer doedeer viagdziejestola gdziejestola
elinela
17:31
9235 167a 390
Reposted fromfatique fatique viagdziejestola gdziejestola
elinela
17:30
7188 d56c 390
Reposted frommadaling madaling viagdziejestola gdziejestola
elinela
17:30
6259 2c5f 390
Reposted fromthebelljar thebelljar viagdziejestola gdziejestola
elinela
17:15
8985 5354 390
Reposted fromoll oll viaiblameyou iblameyou
elinela
17:14
Reposted frommuladhara muladhara viaiblameyou iblameyou
elinela
17:14
elinela
17:12
5618 33de 390
Reposted fromnyaako nyaako viafrytkatosia frytkatosia
elinela
17:12
5979 8753 390
Reposted fromkrzysk krzysk viapodprzykrywka podprzykrywka
elinela
17:11
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl