Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

elinela
15:37
elinela
15:36
7909 66c7 390
Reposted frommerkaba merkaba viamoglismywszystko moglismywszystko
elinela
15:36
najwyraźniej nie jestem warta choćby skrawka pamięci
— cisza
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia
elinela
15:36
elinela
15:36
Najgorszy moment przychodzi wtedy, kiedy uzmysławiasz sobie, jak bardzo wszystko nie jest okej. Jak bardzo okłamujesz sama siebie, jak bardzo nie chcesz widzieć tego co się dzieje w okół. Jak przekłamujesz wszystkie fakty i sprowadzasz je do wersji wygodnej... Żeby tylko nie bolało, żeby tylko nie myśleć. I ogarnia Cię niespotykana samotność, otępienie. Nie możesz z nikim o tym pogadać, nie możesz nawet wyjść na papierosa i o tym pomilczeć. Jesteś sam ze sobą i tym co zjada Cię od środka.
— ~
elinela
15:36
5444 e944 390
elinela
15:35
elinela
15:35
elinela
15:35
elinela
15:34
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— bo tak mi źle
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viabluejane bluejane
elinela
15:34
elinela
15:34
elinela
15:34
elinela
15:34
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viamoglismywszystko moglismywszystko
elinela
15:33
7525 e6dd 390
Reposted fromniedobrze niedobrze viaMyBlackWings MyBlackWings
elinela
15:33
elinela
15:32
6214 7138 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viagdziejestola gdziejestola
elinela
15:32
5666 54d9 390
Reposted fromgreena greena viagdziejestola gdziejestola
elinela
15:32
Miałeś takie dni jak te, w których męczą Cię ciągłe wątpliwości? Wątpliwości nawet odnoście powietrza, którym oddychasz 
— nocne myśli bloodeve
elinela
15:32
Dzisiaj tak bardzo chcę Cię pocałować, że gryzę się we własny oddech.
— Kaja Kowalewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl