Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

elinela
12:25
7990 c56d 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
elinela
12:25
7266 eb87 390
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
elinela
12:25
5302 3ab4 390
Reposted fromxawery xawery viairmelin irmelin
elinela
12:25
1321 d22c 390
Reposted fromzuzannag zuzannag viairmelin irmelin
elinela
12:24
7241 ebfa 390
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin

September 18 2019

elinela
16:10
1715 3a7b 390
Reposted bylittleburnvongoogenzembata
elinela
16:04
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— znalezione
elinela
16:04
Nie da się czegoś znaleźć, kiedy się tego szuka. Znajdujemy rzeczy, kiedy się za nimi nie rozglądamy.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
elinela
16:04
5614 43cd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaantamariel antamariel
elinela
16:03
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
elinela
16:03
7575 aaee 390
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
elinela
16:03
8531 6185 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
16:03
1410 3ec9 390
Reposted fromdatfeel datfeel viairmelin irmelin
elinela
16:03
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
elinela
16:03
9829 ce17 390
Reposted fromplants plants
elinela
16:02
9806 a453 390
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
elinela
16:02
9662 1794 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
elinela
16:01
6974 bee5 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
16:00
4600 aa6a 390

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung viablackheartgirl blackheartgirl
elinela
16:00
7853 cc12 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl