Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

15:09
3831 4ffa 390
elinela
15:08

Perfumuj się tam, gdzie chcesz być całowana.

— Coco Chanel
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viapikkumyy pikkumyy
elinela
15:08
Dzisiaj nie wierzę w życie pozakołdrowe.
— z głowy
Reposted fromraita raita viapikkumyy pikkumyy
15:08
8492 fa0f 390
Reposted frombrumous brumous viapikkumyy pikkumyy
elinela
15:08
4478 ff96 390
Reposted fromiminlove iminlove viablackheartgirl blackheartgirl
15:08
1144 a1b0 390
elinela
15:08
Jeżeli własne doświadczenia i błędy nie nauczą nas mądrości, to co nas nauczy? 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaasylopath asylopath
15:07
5383 336a 390
Reposted frombrumous brumous viaasylopath asylopath
elinela
15:05
6877 a81b 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaTyMiJestes TyMiJestes
elinela
15:05
9881 7561 390
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaTyMiJestes TyMiJestes
elinela
15:05
2014 7c21 390
Reposted fromrol rol viaTyMiJestes TyMiJestes
elinela
15:05
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce...
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaTyMiJestes TyMiJestes
elinela
15:05
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
Reposted fromchangecolour changecolour viaTyMiJestes TyMiJestes
elinela
15:04
7714 b717 390
elinela
15:04
elinela
15:03
0206 b40f 390
Reposted fromjethra jethra viaTyMiJestes TyMiJestes
15:03
4102 3c5c 390
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
elinela
15:03
0965 0d9b 390
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
elinela
15:03

Reposted fromgdziejestola gdziejestola
elinela
15:03
8255 2644 390
Reposted fromJamalus Jamalus viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl