Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

17:50
After high school you realize you were only friends with some people because you saw them five times a week.
— This thought has been haunting me for months (via doll)
Reposted fromAnakihs Anakihs viamoglismywszystko moglismywszystko
elinela
17:50
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
elinela
17:50
3318 248e 390
elinela
17:50
Reposted fromshakeme shakeme viablackheartgirl blackheartgirl
17:50
8404 d2ae 390

h0odrich:

Old Paintings vs. Pictures I’ve Taken of The Sky // Home & Lock Screen Combos

Reposted fromensh ensh viablackheartgirl blackheartgirl
17:49
elinela
17:49
6608 3ebc
Reposted fromzenibyja zenibyja viablackheartgirl blackheartgirl
elinela
17:49
elinela
17:49
0313 9406 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapikkumyy pikkumyy
elinela
17:47
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
elinela
17:47
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
elinela
17:47
4866 9a2b 390
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viafrytkatosia frytkatosia
elinela
17:47
8621 d76a 390
Reposted fromnutt nutt viafrytkatosia frytkatosia
elinela
17:47
zostań kiedyś na noc
bądź powodem niewyspania
scałuję z ciebie smutek
wgryzę najdelikatniej miłość 
na dobry sen wymruczę ci tęsknotę
(wróć)
— Maria Goniewicz - Wieczór
Reposted fromgoniewicz goniewicz viafrytkatosia frytkatosia
elinela
17:46
9720 7351 390
elinela
17:46
2200 ba3c 390
17:46
When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafrytkatosia frytkatosia
elinela
17:46

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viablackheartgirl blackheartgirl
17:45
0297 0f76 390

serious:

who were you?

elinela
17:45
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viafrytkatosia frytkatosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl