Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

elinela
10:03
elinela
10:03
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
10:02
elinela
10:02
1710 72c6 390
Reposted fromZircon Zircon viamoglismywszystko moglismywszystko
elinela
10:02
5920 835d 390
Reposted fromfungi fungi viabluejane bluejane
elinela
10:01
Powiem ci jedyną prawdziwą i pewną rzecz na tym świecie, choć to też jest niepewne. Cokolwiek chcesz bądź o czymkolwiek marzysz, nie zacznie się nigdy, kiedy będziesz odkładać to na potem. Musisz nauczyć się siebie motywować, codziennie żyjesz z sobą, więc zapamiętaj, pracujesz dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla nikogo innego, więc pamiętaj, ty zbierzesz plony jakie sam zasiejesz. Jedyną pewną rzeczą jest twoja praca. 
— skydelan 17|09|18
Reposted fromSkydelan Skydelan viaTyMiJestes TyMiJestes
elinela
09:58
5049 9ee3 390
Reposted fromGodislove Godislove viaTyMiJestes TyMiJestes
elinela
09:58
1840 3f5d 390
Reposted fromnutt nutt viaTyMiJestes TyMiJestes
elinela
09:58
elinela
09:57
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
elinela
09:57
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
elinela
09:57
elinela
09:57
0045 f93f 390
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viasweetchocolate sweetchocolate
09:57
7840 466a 390

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

elinela
09:57
3502 8180 390
elinela
09:57
elinela
09:57
9189 2f45 390
Reposted frompapercup papercup viasweetchocolate sweetchocolate
elinela
09:57
5002 5ca3 390
Reposted fromwowlovely wowlovely viasweetchocolate sweetchocolate
elinela
09:56
elinela
09:56
5504 3d7f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl